Общи условия за участие и провеждане на „А1 Gaming League“.

1.Предмет и обхват на Общите условия.

1.1.          Тези Общи условия уреждат реда и условията за организиране и провеждане на лигата „А1 Gaming League“/„А1 Гейминг лига“ от страна на “A1 България” ЕАД, както и реда и условията за участие в нея.

1.2.           „А1 Gaming League“ („Лигата“) се организира „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1309, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1 („А1“ или „Организаторът на Лигата“) 

1.3.          Лигата се провежда на територията на Република България и чрез интернет страницата www.a1gaming.bg („Сайтът“) съгласно действащото българско законодателство. Информация относно периода, в рамките на който се провежда Лигата, както и за конкретните Сезони и Фази, през които се публикува на Сайта.

2.     Понятия. 

По смисъла на настоящите Общи условия следните думи и изрази (подредени по азбучен ред), когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в тази точка значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1.          „A1 Gaming League“ или „Лигата“ означава българска лига за електронни спортове, организирана от А1, която се провежда в един сезон, състоящи се от онлайн и офлайн фази. Лигата включва следните игри: CS:GO (отборно 5vs5), League of Legends (отборно 5vs5), FIFA 20 (индивидуално 1vs1).

2.2.          „A1 Gaming League Finals“ означава заключителна фаза на Лигата, в която класираните участници и отбори от сезона на A1 Gaming League 2020, участват на събитие – A1 Gaming League Finals, което се провежда на живо на място и дата, обявени на Сайта.

2.3.          „Администратори на Фазите“ означава екип от официално обявени лица, които следят за спазване на правилата на Лигата, следят и обявяват резултатите от мачовете, администрират и ръководят провеждането на Фазите на Лигата.

2.4.          „Действащо законодателство“ означава всеки действащ (сега или в бъдеще) законов и/или подзаконов (нормативен или ненормативен (общ или индивидуален административен)) национален, международен или чуждестранен акт, който засяга Лигата, включително но не само: Сайта и/или неговото съдържание, Организаторът на Лигата, Играчите, Организаторите на Фазите, Администраторите на Фазите, Коментаторите или което и да е друго лице (и/или неговата дейност), което пряко или косвено е свързано с организирането и провеждането на Лигата.

2.5.           „Директна елиминация“ означава формат за провеждане на турнирна игра, в която отборите са поставени в схема (bracket), в която след всяка победа победителите играят с други победители, а загубилите отпадат окончателно от конкретната фаза.

2.6.          „Плейоф“ означава затворена квалификация, в която биват поканени отбори на база на тяхната позиция в постоянната годишна класация.

2.7.           „Игра“ означава единично игрово събитие, изиграването, на което е предпоставка за приключването на мач. Според формата, в който се провежда мача, се изиграват определен брой игри, които имат за цел да определят победител в мача или да поставят отбора/играча във временна или постоянна класация.

2.8.          „Играч“ означава физическо лице, което е регистрирано за участие в Лигата съгласно определените по-долу условия и което участва в отбор или самостоятелно в индивидуална дисциплина.

2.9.           „Капитан“ означава вътрешно избран представител на Отбора, който провежда комуникацията между Отбора, от една страна, и организаторите и администратори на Фазите и капитаните на други Отбори, от друга страна.

2.10.       „Коментатори“ означава лица, определени от А1 и официално обявени на страницата на Лигата във Facebook и Instagram, които предават на живо игрите от Лигата на официалните канали, публикувани на Сайта.

2.11.       „Мач“ означава всяка среща между два отбора (отборни дисциплини) или играча (индивидуални дисциплини). Мачът се състои от една или няколко игри в зависимост от формата, по който се играе в конкретната фаза за провеждане на мача.

2.12.       „Мениджър“ означава вътрешно избран представител на Отбора, който вместо Капитана на Отбора провежда комуникацията между Отбора, от една страна, и Организатора и Администраторите на Фазите, от друга страна, когато Капитана на Отбора е възпрепятстван.

2.13.       „Най-добър от Х“ или „Best of Х“ означава метод на определяне на победителя, при който един мач има определен Х брой игри и отборът или играчът, който спечели по-голямата част от игрите в мача, е победител. Когато един участник достигне до минималния брой игри, които трябва да спечели, за да спечели по-голямата част от игрите в мача, мачът приключва и останалите игри не се доиграват.

2.14.        „Организатори на Фазите“ означава екип от определени от Организатора лица, които отговарят за организирането и провеждането на Фазите на Лигата.

2.15.       „Отбор“ означава сбор от 5 (петима) задължителни основни играча и 3 (трима) резервни играча, които участват заедно под едно и също име в Лигата. Резервните играчи се включват при невъзможност на Отбора да играе в пълен състав от основни играчи на определена среща от A1 Gaming League. Резервните играчи, които ще вземат участие в дадена среща, се обявяват до 60 минути преди започването на тази среща. За включването на резервен играч в състава, е необходимо да бъде предоставена информация за неговия игрален акаунт, псевдоним и 2 имена. Ако е необходимо даден играч да бъде заменен, за един и същи отбор ще се смята отбор, в който трима или повече от играчите остават едни и същи. Ако е необходима смяна на повече от двама играчи в Отбора, този Отбор ще се счита за друг Отбор и трябва да бъде променено името му, като в този случай събраният от предишния Отбор брой точки в Лигата не се броят и броенето на точките започва отначало.

2.16.        „Постоянна годишна класация“ означава класация, при която след приключването на онлайн фазата, играчи и отборите, биват подреждани в постоянна годишна класация на база на тяхното представяне и броя точки събрани до този момент.

2.17.       „Сайтът“ означава www.a1gaming.bg, през който се провежда Лигата „А1 Gaming League“, включително но не само регистрация за участие, предоставяне на информация, провеждане на онлайн игри и др.

2.18.        „Фази“ означава етапите, през които преминава сезон 2020 на Лигата. Фазите са както следва: (а) отворени онлайн турнири, плейоф онлайн фаза; (б) заключителна офлайн Фаза на Сезон 2020 – Сезонен финал.

3.     Регистрация.

3.1.          В Лигата има право да участва като Играч физическо лице, което:

(а) е с постоянен адрес в Република България; 

(б) е на възраст 14 години или повече; 

(в) не е служител на Организаторите на Лигата или член на неговото семейство; не е служител на друга компания, изпратен за изпълнение на временна работа в Организатора на Лигата или Партньора; не е Организатор на Фазите, Администратор на Фазите или Коментатор; 

(г) се е регистрирало успешно на Сайта като Играч в Лигата по реда предвиден по-долу; 

(д) няма каквито и да са ограничения съгласно Действащото законодателство за участие в Лигата. 

С оглед избягване на съмнение, Организаторите не носят отговорност, в случай че дадено лице се регистрира за участие и/или участва в Лигата въпреки наличието на  такива ограничения.

3.2.          Регистрацията като Играч в Лигата се извършва по следния начин:

3.2.1 Лицето попълва в регистрационна форма на Сайта следните данни:

1.     Трите имена на играча;

2.     E-mail;

3.     Парола;

4.     Мобилен номер;

5.     Псевдоним в играта, на която ще играе в Лигата.

3.2.2. Лицето се запознава и приема настоящите Общи условия, Политиката за поверителност на Организаторите, Условията за ползване на интернет страници на А1 България ЕАД и предоставяните чрез тях услуги чрез натискане на бутон „Приемам“/“Съгласен съм“/“Accept“.

3.2.3. Когато лицето е на възраст между 14 и 16 години, съгласието на родителя или законния представител за обработване на лични данни да детето се удостоверява, като се постави отметка срещу полето „Съгласие на родител/законен представител за обработка на личните данни на детето“.

3.3.          С оглед избягване на съмнение с регистрацията си в Сайта, Играчът се съгласява изрично с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазва. В случай, че дадено лице не отговаря на всички условия, описани в т. 3.1 и/или не приема някои или всички условия, изложени тук, това лице не следва да използва Сайта и да участва в Лигата и Организаторът на Турнира има право по всяко време да го изключи от участие. С регистрацията си в Сайта, съответното лице придобива качеството на Играч и правото да участва в Лигата и да използва услугите на Сайта за лични и некомерсиални цели при спазване на изложените тук условия.

3.4.          Всеки Играч е длъжен при регистрацията си да предостави пълна и точна информация, като при промяна на въведените данни, Играчът следва незабавно да ги актуализира.

3.5.          Организаторите предприемат необходимите технически мерки за защита на данните и акаунта на Играча, като от своя страна Играчът е длъжен да предприеме всички необходими мерки за осигуряване на сигурност и поверителност на акаунта си, в това число като избере силна парола и не я предоставя на други лица.

3.6.          Регистрацията и участието в Лигата не са обвързани с покупка, с такси или друг вид възнаграждения за Организаторите. Участието във всички етапи на A1 Gaming League е напълно безплатно.

4.     Лични данни.

Организаторите обработват личните данни на Играчите в съответствие с Действащото законодателство, съгласно „Политика за поверителност“, публикувана на Сайта. С регистрацията си на Сайта, лицето е информирано, че данните му ще бъдат ползвани за маркетингови и други цели, посочени в Политиката за поверителност. Лицето е информирано, че ще получава маркетингови съобщения, свързани с Турнира, като може да се откаже от получаването им на имейл info@a1gaming.bg

5.     Излъчване.

5.1.          Организаторът притежава всички права върху Лигата и Сайта, включително, но не само правата за излъчване и предаване на всички фази на Лигата по телевизията, излъчване по интернет (streaming в Twitch, YouTube), качване на видеоклипове.

5.2.          Организаторът има право да предостави правата за излъчване на трети лица на един или повече мача. В тези случаи правото за излъчването се съгласува с администрацията на Лигата 24 часа преди излъчването на мача.

5.3.          Участниците нямат право да откажат мачовете им да бъдат излъчвани по каналите на Организатора или трети правоимащи лица. Участниците следва да действат добросъвестно и да помагат на излъчването на мачовете.

6.     Правила на Лигата.

6.1.          Поведение:

6.1.1.      Отнасяйте се с уважение към Организаторите, решенията на турнирните администратори и останалите играчи в турнира. Запазете добрият тон и се въздържайте от създаването и/или провокирането на кавги между играчите и накърняване престижа на организацията и поетия от тях ангажимент за провеждане на турнира. Санкции при подобно поведение: 

– 1-ви случай – предупреждение;

– 2-ри случай – служебна загуба на текущ или следващ мач и/или изключване от Лигата;

6.1.2.      Организаторите на турнира запазват своето право да налагат санкции на отбори и/или участници, ако това е наложително за запазване на реда и дисциплината в турнира.

6.1.3.      Турнирният администратор запазва своето право да налага или да не налага санкции на отбори дори и след спечелен мач, ако се установи нарушение от тяхна страна. В това число влизат случаи на неприлично и неуважително поведение от страна на конкретен играч или цял отбор. Санкции при подобно поведение:

– 1-ви случай – предупреждение;

– 2-ри случай – служебна загуба на текущ или следващ мач;

– 3-ти случай – дисквалификация и временна забрана за участие в А1 Gaming League.

6.1.4.      Отбори или играчи, в чиито имена се съдържат нецензурни или обидни думи е нужно да променят имената си, за да участват в турнирите. При отказ от страна на играчите да променят имената си, те ще бъдат дисквалифицирани.

6.2.          Наказания.

6.2.1.      Възможни наказания, които могат да бъда наложени: предупреждение, отнемане на време за пауза, отнемане на възможност за налагане на вето, преиграване на игра, служебна загуба на игра, преиграване на мач, служебна загуба на мач, дисквалификация от фаза, временна забрана за участие в турнир, постоянна забрана за участие в турнир.

6.2.2.      По време на провеждането на игри от турнир се забранява използването на софтуер, променящ или добавящ функционалности към оригиналния програмен код на играта, към момента на изиграване на игра от турнира. В това число се включват всички видове хакове, скриптове, overlay-и и други програми, които дават нечестно предимство на играча/отбора, който ги използва. При разкритие на такъв случай играча се наказва с дисквалификация и постоянна забрана за участие в А1 Gaming League, а отбора, в който той участва, с временна забрана за участие в А1 Gaming League и дисквалификация.

6.2.3.      Наказанията се налагат след представяне на доказателство за нарушаване на правилата и решение на администраторите за налагане на наказание и неговият вид.

6.3.          Съдържанието на протести, дискусии или всякаква друга кореспонденция с турнирни служители и администратори се считат за строго поверителни. Публикуването на такъв материал е забранено без изричното писмено съгласие от администрацията на турнира на лигата.

6.4.          Администрацията на Лигата си запазва правото да се произнася по случаи, които не са изрично описани в тези Общи условия, или да правят преценки в крайни случаи, които дори са в противоречие с тези Общи условия, за да се запази честната игра и спортсменството.

6.5.          Провеждане на Лигата:

6.5.1.      Информация за платформата, датите и часовете, опонентите, формата на мачовете и схемата, както и правилата относно определена фаза и определена дисциплина от A1 Gaming League  са налични в секцията относно конкретната игра (CS:GO, League of Legends, FIFA 20). Промени са възможни само, ако има забавяния в провеждането на мачовете или други и по-сериозни технически проблеми. 

6.5.2.      Според представянето на отборите/играчите във фазите на лигата, те биват класирани и участват в последователните етапи на състезанието.

6.5.3.      Отлагания на мачове не са позволени. Играе се в дните и часовете, които са посочени за конкретния мач. Ако някой отбор няма възможност да играе, то той ще получи автоматична служебна загуба.

6.5.4.      Отбор или играч, може да се откаже да участва от лигата по всяко едно време, като уведоми администраторите на A1 Gaming League по мейл до info@a1gaming.bg Ако този отбор или играч се отказва във фаза Плейоф или Финали, то организаторите си запазват правото да поканят друг отбор, участвал в квалификациите, на мястото на отказалия се. Поканеният отбор се определя на база на отборите, които напусналия отбор е елиминирал в предходната фаза, като на първо място се кани директния опонент в заключителния кръг на предходната фаза, а в последствие, ако този отбор не може да се присъедини, следващия отбор, който е бил елиминирам в по-ранен рунд. Поканеният отбор се включва във фазата, която е напуснал предишния отбор и бива класиран на база на постиженията на предишния отбор.

6.5.5.      В случай на непредвидени обстоятелства, които предотвратяват започването на срещата навреме е задължително да бъдат уведомени администраторите до 5 минути преди началото на срещата. В този случай отборът/играчът има 15 минути, за да се приведе в готовност за започване на играта и губи възможността си за техническа пауза по време на играта.

6.5.6.      Ако играч бъде изхвърлен от игра поради технически проблеми, то той може да се върне в играта и да я доиграе, като използва предвидените във функционалността на играта възможности за възстановяване на връзката с играта и присъединяване към сървъра/играта.

6.5.7.      Всеки отбор се задължава да се подготви за изиграването на мач от А1 Gaming League и да осигури, доколкото е във възможностите му, добро техническо състояние на компютъра си и връзка към интернет преди започването на мач.

6.5.8.      Всеки отбор има право на 10-минутна пауза за разрешаване на технически проблеми по време на всяка игра.

6.5.9.      При невъзможност за възстановяване на връзката на играч с играта, отборът, в който е този играч, може да продължи играта си в намален състав.

6.5.10.   Ако при провеждане на игра от А1 Gaming League се наблюдават технически проблеми от страна и на двата отбора/играча, участващи в играта, се налага това незабавно да се отнесе към администратор, да се обясни ситуацията и да се насрочи нова дата за провеждане на играта.

6.5.11.   Обръщайте се към турнирния администратор, ако има някакъв проблем – цялата комуникация между него и Вас трябва да става чрез сървър в Discord: A1GamingLeague (https://discord.gg/mhadRku) или info@a1gaming.bg

6.5.12.   Разрешено е единствено използването на комуникационната програма Discord.

6.5.13.   Играчите могат да участват в игри от турнир само с акаунтите и имената, които предварително са обявили за участие в играта. При случай, че това не е така, играчите трябва да възстановят имената си към началните. Ако откажат да направят това, наказанието е служебна загуба на мач за 1-во провинение и дисквалификация от фазата на А1 Gaming League за 2-ро.

6.5.14.   При приключване на игра от лигата играча (индивидуални дисциплини) или капитана (отборни дисциплини) е длъжен да направи снимка на екрана (Screenshot), с който при поискване от администратор да може да докаже завършека на конкретната игра.

6.5.15.   При грешно отбелязан резултат ощетения играч (индивидуални дисциплини) или капитан (отборни дисциплини) на отбор е длъжен да се свърже с администратор и да предостави доказателство (кaтo Screenshot) за изхода от мача, което противоречи на резултата, въведен в системата.

6.5.16.   Преди започване на офлайн фаза на Турнира се удостоверява самоличността на участника, като се предоставят следните документи:

6.5.16.1.        Ако е на възраст над 18 години – лична карта; 

6.5.16.2.        Ако е на възраст между 14 и 18 години – лична карта и да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничеството или попечителството. Когато родителят е възпрепятстван и не може да присъства, може да бъде предоставена декларация за неговото съгласие.

6.6.          Дати на турнирите.

6.6.1.      Онлайн турнирите ще се провеждат в период, публикуван предварително на Сайта на Лигата.

6.6.2.      Датите на провеждане на турнирите се публикуват предварително на Сайта на Лигата.

7.     Награди.

7.1.          Наградният фонд се обявява на Сайта на лигата. А1 си запазва правото да промени наградните фондове за турнирите.

7.2.          Начин на получаване на наградите:

7.2.1.      Излъчените победители от всеки турнир могат да получат своята награда, като следва да представи:

7.2.1.1.          Ако е на възраст над 18 години – лична карта; 

7.2.1.2.          Ако е на възраст между 14 и 18 години – лична карта и да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничеството или попечителството. Когато родителят е възпрепятстван и не може да присъства, може да бъде предоставена декларация за неговото съгласие.

7.2.1.3.          Наградите се изплащат в 45-дневен срок от провеждането на мача носещ наградата.

7.2.1.4.          Администратор ще направи връзка с участника, спечелил наградата, за да бъдат уточнени следващите стъпки за получаването ѝ.

7.2.1.5.          Наградите могат да се изплатят по банков път или в брой, с подписване на разписка за получената сума. Предметните награди се получават след подписване на приемно-предавателен протокол.

7.2.1.6.          При отборните игри наградите се изплащат на капитана или мениджъра на отбора, като за разпределението на наградата между играчите в отбора Организаторът не носи отговорност.

7.2.1.7.          За да бъде получена наградата, е нужно да бъдат предоставени следните лични данни в попълнена декларация – три имена, ЕГН, номер на лична карта, място на издаване, адрес по лична карта и IBAN, които да послужат за попълване на документите, съпътстващи плащането.

7.2.1.8.          Награда може да бъде получена и/или преотстъпена на трето лице само срещу представяне на нотариално заверено пълномощно от печелившия Участник и лична карта на упълномощения.

7.2.1.9.          Крайният срок за получаване на награди е до 45 дни след определяне на победителите.

7.2.1.10.        Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение.

7.3.          В случай, че в отбор спечелил награда, не присъства нито едно лице, което е над 18 години, за получаване на наградата от отбора трябва да бъде излъчен представител/родител, който в качеството си на пълнолетен да приеме наградата и да я разпредели според вътрешно отборния ред.

8.     Ограничения на отговорността на Организатора.

8.1.1.      Организаторът не отговаря: а) в случай, че наградата или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победителят и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата или част от нея да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства. 

8.1.2.      Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. 

8.1.3.      Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации.

8.1.4.      Организаторът има право по своя преценка да прекрати Лигата по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи на Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците. 

9.     Промени на Общите условия.

А1 има право да променя тези Общи условия по всяко време. Промяната влиза в сила за всички Играчи от датата на публикуването ѝ на Сайта. Играчите за длъжни да се информират редовно за съдържанието на Общите условия и правила, публикувани на Сайта. Ако даден Играч не е съгласен с промяната, той има право да се откаже и да прекрати участието си в турнира, като изпрати уведомителен мейл до info@a1gaming.bg

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА A1 GAMING LEAGUE

В настоящата политика за поверителност („Политика“) се разглежда начинът, по който А1 България ЕАД („А1“, „нас“, „наш“ и „ние“), дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, ул. „Кукуш“№ 1, Тел: *88; 088 123; Факс: +359 88 110 8401, събира, използва и оповестява лична информация на лица използващи или посещаващи („Ви“, „Вие“, „Посетител“) интернет страницата www.a1gaming.bg(„Сайтът“).

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Сайта и как я използваме. С предоставяне на Вашата информация потвърждавате и приемате споменатото събиранеот страна на А1.С политиката за поверителност на А1 се урежда начинът, по който се използва и оповестява събраната чрез Сайтаинформация.Политиката за поверителност на А1 е достъпна на адрес www.a1gaming.bg. Към Политиката се прилага и Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД.

Имайте предвид, че използването на този Сайт от Ваша страна подлежи също и на спазването на Условия за ползване на интернет страници на “А1 България” ЕАД и ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие и провеждане на „А1 Gaming League“ („Лигата“).

Ние сме администраторът на данни по отношение на вашите лични данни.Имейл адрес на служителя за защита на данните:dpo@a1.bg

Чрез Сайтътсъбираме от Вас следната информация:

Ако само разглеждате нашия Сайт, ние ползваме Ваши данни като: IP адрес, вид крайно устройство, дата и час на посещение, продължителност, браузър на крайното устройство;

Информация, предоставена ни впроцесапорегистрация:

·      Вашите три имена;

·      Ваша електронна поща;

·      Вашия мобилен телефонен номер

·       Псевдоним в играта, която ще играете в Лигата

Информация, която ни позволявате да събираме или ни предоставяте:

·       Посещенията Ви в Сайта, в частност кога е посетен и продължителността на посещението;

·       Създаване и управление на регистрация на Сайта;

·       Регистрация за информационен бюлетин;

·      Събираме също и информация, предоставена ни когато си кореспондирате с нас относно Сайта и Лигата.

Профилиране

Ние използваме автоматизирани процедури по обработване на данни с цел да подобрим нашите продукти и услуги, да подобрим контакта с потребителите и да анализираме поведението на потребителите. Такива процедури се обозначават като „профилиране“.

Автоматично събирана информация

·      Сайтътможе автоматично да събира определена информация, като например: вида на използваното устройство, IP адреса на устройствота Ви, операционна система, Wi-Fi адрес за вашия район, типа на използваните от Вас браузъри за интернет, както и информация за начина, по който използвате Сайта. 

·      Анализ. Може да използваме предоставяни от трети страни аналитични услуги, за да разберем по-добре как потребителите използватСайта. В процеса се използват „бисквитки“ за събиране на информация, като например колко често потребителите използват Сайтаи какви функции на Сайтаизползват. Използваме информацията, за да подобрим приложението и Сайта.

Събраната информация се обработва от „А1 България“ ЕАД единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти. Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Сайтили за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му. Повече информация относно условията за ползване на интернет страниците на А1 може да откриете тук.

В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно А1 не носи отговорност за нея.

Цели, за които използваме събраната информация

·      За отговорна коментари, искания и въпроси;

·      Зада разберем по-добре Вашите потребностии съответно да пригодимфункциите и съдържанието на Сайта;

·      За предоставяне на поисканиинформацияи услуги;

·       Управление на абонамента Ви и за информационния бюлетин на А1, предоставян по имейл. Преди да дадете съгласието за директен маркетинг или търговска операция, най-напред ще потърсим съгласието Ви, когато създавате профила си в Сайта или по-късно, като посочите избора си в настройките на профила си. Винаги ще имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време, като кликнете върху линка за отписване, наличен в изпратения Ви имейл или като промените настройките на профила си.;

·      Управление на потребителския ви профил и свързаните с него предпочитания;

·      За разрешаване на споровеи/или отстраняване на проблеми;

·      За разработване и подобряване на маркетинга и рекламата по отношение на Сайта;

·      За маркетинговицели във връзка с Лигата(включително и такивана трети страни), които смятаме, че могат да представляватинтересзаВас;

·      Може същода създаваме ианонимни и/или неидентифициранизаписи на данни на базата наВаша лична информация, като изключим определенаинформация (като напр. Вашетоиме), която прави данните идентифицируеми лично сВас.Запазваме си правото да използвамеи оповестявамеанонимни данни за всякакви цели, включително за анализна тенденции и събиранена демографска информация за нашите потребители като цяло, както и за администриране и подобряване на приложението и услугите.

Правно основание за администриране на личните Ви данни:

·      Администрирането се извършва и във връзка със законните интереси на А1 да Ви предостави и да улесни предоставянето на предлагани от А1 услуги, за които сте се регистрирали и сте се съгласили да получавате чрез Сайта; или

·       Администрирането е необходимо за целите на изпълнението на договор, покойто Вие сте страна (доколкото с регистрацията си сте заявили ползване на услугите, които се предлагат чрез сайта).

Получателите или категориите получатели на Вашите лични данни са:

·      Лицата, поддържащи и осигуряващи сигурността на Сайта.

·      Избрани от Вас трети страни. Може да споделяме личната Ви информация с трети страни, с които сте ни разрешили да споделяме такава информация, вкл. наши партньори- трети страни. Трети лица, с които споделяме данните Ви, която можете да получите от „Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД. 

·      Може да споделяме личната Ви информация с наши доставчици на услуги – трети страни, които ни съдействат спредоставянето и поддържането на Сайта.

·       Свързани лица. Може да споделяме личната Ви информация с нашето дружество – майка, дъщерни дружества или други контролирани от нас компании („Свързани лица“), като в такъв случай ще изискваме спазването на настоящата Политика за поверителност от свързаните с нас лица.

·       Трети страни, вземащи участие в корпоративно преструктуриране. Може да споделяме Вашата лична информация с трети страни във връзка с корпоративно преструктуриране на дружеството ни, вкл. продажба или прехвърляне на целия или на част от бизнеса. Това може да включва, например, сливане, финансиране, придобиване или производство по несъстоятелност.

·      Когато е необходимо или се изисква позакон. Може да споделяме лични данни, когато считаме това за необходимо или целесъобразно, заосигуряване на (а) спазването наприложимото законодателство;(b)спазването на юридически процес, вкл. отговор на искане от компетентните регулаторни органи и други държавни органи;(c) прилаганетонаПолитикатаза поверителност;и (d) защитата на нашите права, неприкосновеност на личния живот, безопасност или имущество, както и Вашите такива итези на други лица.

Не продаваме вашите Лични данни на трети лица и рекламодатели. Използваме личните Ви данни, за да ви предоставим реклами, въз основа на Вашите интереси. Събираме данни във връзка с показваните реклами, в частност статистически данни, без тези данни да бъдат свързани с личните данни Ви данни, в качеството ви на използващ Сайта. 

Линкове към други уебсайтове

Сайтът може да съдържа линкове към уебсайтове на трети страни. С кликване върху линккъм друг уебсайт, напускате Сайта и отивате на другия сайт, като информацията за Вас може да се събира от друго лице. Не упражняваме контрол над, не преглеждаме и не носим отговорност за такива външни уеб сайтове, съдържанието им или използването от тях на събраната за Вас информация. Условията на настоящата Политика не са приложими към такива уеб сайтове или към използването от тях на събраната за Вас информация.

Сигурност на личните данни

Предприемаме мерки да осигурим сигурността на Вашите лични данни да не бъдат изгубени, достигани, изменяни, унищожавани от лица, нямащи тези правомощия, в съответствие с  Политиката за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.

Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:

а) оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

в) повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

г) сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.

Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

а) обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и 

б) обработването се извършва автоматично

Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните. 

Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни. 

В случай, че искате да упражните някое от посочените права, моля, свържете се с нас чрез контактите, предоставени в т.2 от настоящия документ. 

Повече информация, включително за сроковете за съхранение, с кого споделяме лични данни и защо, кога и защо използваме автоматизирани алгоритми, можете да откриете в „Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД, публикувана на https://www.a1.bg/zashtita-lichni-danni.

Повече информация, включително за сроковете за съхранение, с кого споделяме лични данни и защо, можете да откриете в „Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД, публикувана на www.a1.bg

Ограничаване на правото на регистрация

Лица под 16-годишна възраст могат да се регистрират на Сайта и да използват неговата пълна функционалност само със съгласието на негов родител или законен представител. В случай, че родител или настойник разбере, че неговото/нейнотодете ни е предоставило информация без тяхното съгласие, той/тя трябва да се свърже с нас на адрес info@a1gaming.bg, за да изтрием такава информация от нашите файлове в рамките на разумен срок.

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

При посещаване на Сайта се инсталират и съхраняват бисквитки на Вашето устройство. Може да регистрираме информация с използване на „Бисквитки“ /“Cookies“/. „Бисквитките“ представляват малки файлове с данни, съхранявани на твърдия Ви диск от Сайтове.  Може да използваме бисквитки за сесията (налични до затварянето на уеб браузъра) и постоянни бисквитки (които остават на устройството Ви, докато не бъдат изтрити), за да ви предоставим в по-голяма степен съобразено с Вас интерактивно изживяване при използването на Сайта. Такава информация се събира, за да направи Сайтани по-полезен за Вас и съобразени с Вашите интереси и потребности.

Как се използват „бисквитки“ на този Сайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Сайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта А1 не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага нормативната уредба за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Сайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Сайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте ползвали, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Ползват се за правилно оразмеряване и визуализация на услугите и се изтриват автоматично, когато напуснете Сайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни „бисквитки“

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Сайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Сайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Сайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

„Бисквитки“ на трета страна

На нашия Сайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори на А1 и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като А1 няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уеб сайтовете на съответните трети страни.

Може да работим с предоставящи аналитични услуги компании, за да разберем по-добре как се използва Сайта, напр. честота и продължителност на използване.Работим и с рекламодатели ирекламни агенции трети страни,които събират информация за начина на взаимодействие с показванитев Сайтарекламни материали и съдържание.Рекламодателите и рекламните агенции използват част от събраната чрез приложението информация, за да показват реклами, които са съобразени с интересите Ви в Сайта.

За да откажете използването на информация, събирана от нашите рекламни партньори отразличнитеприложения с целпоказваненанасочени към интересите Ви реклами, моля, прегледайтенастройкитена устройствотоВи.НастоящатаПолитикане е приложимаза бисквитки на трети страни и не носим отговорност за такива,катоВи препоръчваме да се запознаете със съответната политиказа поверителност на рекламодателите и/или за рекламните услуги, за да разберете повечеза използваните“бисквитки“ и други подобнитехнологии.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от Сайта?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на Сайта. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Сайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

В случай, чев даден момент прецените, че повече не желаетеда се използватбисквитки от Сайтаза някоя от описанитепо-горе цели, можедаукажете вбраузъра си – с извършване на съответните промени внастройките, да спре приемането набисквитки или изрично да Ви пита преди приемане набисквитка от посещаваните уебсайтове.Вижтетехническата информация къмбраузъра.При отказ отизползването на „бисквитки“ е възможнода не можетеда използвате пълнатафункционалност на Сайта.

Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Google Analytics

В Сайта ние използваме Google Analytics, услуга за анализ, предоставена от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на използването на страницата от вас. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на тази страница, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това, ако IP анонимизация е активирана на тази страница, вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google предварително, в рамките на страните-членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. От името на оператора на тази страница Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването й, да състави отчети за дейността на интернет страницата и да предостави на оператора на страницата, други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. IP адресът, вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google. 

Можете да предотвратите съхранението на „бисквитките“ чрез съответната настройка на софтуера на браузъра; обаче, имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате всички функции на приложението в максимална степен. Освен това можете да предотвратите събирането на данните от Google, генерирани от „бисквитката“, и свързаните данни с потреблението Ви на страницата (включително вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като използвате браузъра Plugin на следния линк:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Промени в Политиката

Може да променяме настоящата Политика периодично поради някаква причина. В случай, че бъдат направени някакви промени, ще променим датата на последната актуализация и ще публикуваме новата Политика тук. Периодично преглеждайте Политиката за евентуални промени.